Esku: Oscubutaru mola! Jocantaro! Jocantaro yo te invoco! v: 1, c: 22