fer13: Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r,Ctrl+r... v: 1, c: 18
And not a single fuck was given that day.
-
votos: 2, carisma: 44  
neiko