Alima: 20:39:30 mestoycagando >_< sigroneta v: 1, c: 22
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
-
votos: 5, carisma: 96  
txeriff