Neiko: <oriol> vale neiko, qt es mucho mejor
20:39:30 mestoycagando >_< sigroneta
-
votos: 1, carisma: 22  
Alima