# nitrinho: Sigue buscando v: 2, c: 44
  1. Lester_Burnham el 23-09-2011 01:52 (web)   
    votos: 3, carisma: 60
    Lester_Burnham
    @freising JAJAJAJAJAJAJA