# zup: "Con vergüenza no se come" - Mi abuela "adoptiva" v: 2, c: 44
  1. Alima el 30-08-2011 23:17 (web)   
    votos: 1, carisma: 22
    Alima
    @Kokeiki Sudoku no mitsubishi